دولت وارداتی و پیدایش رژیم اقتدارگرای نظامی در ایران

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله از طریق مطالعه تطبیقی وضعیت انگلستان، فرانسه بعنوان دولتهای غیر وارداتی با پروس، روسیه و به ویژه ایران دوره پهلوی به عنوان دولتهای وارداتی، اولاً نشان می دهد که ارتش در فرایند تکوین دولتهای وارداتی رشد شتابان و بیشتری نسبت به دولتهای غیر وارداتی یا درون زاد داشته است. ثانیاً با تاکید بر ایران استدلال می کند از آنجاکه وارداتی بودن دولت، تحمیل آن از بالا را ایجاب نمود، بدین سان ایجاد یک ارتش قوی و بزرگ در عصر دولت سازی به یک ضرورت تبدیل گردید. ثالثاً نشان می دهد که رشد شتابان ارتش در دولتهای وارداتی و به ویژه ایران پیامدهایی برای دولت مدرن در حال تکوین این جوامع به همراه داشته است به گونه ای که آنها را واجد برخی از خصلتهای رژیم های اقتدارگرای نظامی ساخته است. نهایتاً و تا آنجاکه به ایران مربوط می شود مقاله استدلال می کند که گذرگاه رسیدن از خصلت وارداتی بودن دولت، رشد سریع نفرات ارتش و بالتبع کارکردهای گسترده آن به برخی خصایل رژیم اقتدار گرای نظامی در پهلوی اول، گذرگاه تقریباً مستقیمی بوده است. این گذرگاه نشان می دهد که توسعه سیاسی در اولین دولت مدرن ایران یک فرایند وابسته به گذشته بوده است؛ به این معنا که یک عامل تاریخی مانند وارداتی بودن مختصات آن را تعیین نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Imported State and the Emergence of Military Authoritarian Regime in Iran

نویسنده [English]

  • abbbas Hatami
چکیده [English]

This paper firstly, by comparing England and France as non- imported states and Prussia, Russia & Iran as Imported States, shows that the Army in the imported state making has grown faster than Endogenous state making. Secondly, by focusing on Iran and regarding that the Imported State in this country required imposing state building from above, argues that the creation a large and powerful army in the era of state building became a necessity. Thirdly shows that more rapid growth of the army in imported states, particularly in Iran, has some implications for the development of the modern state in these societies in such a way that they possess some quality of the military authoritarian regime. Finally, and as far as Iran is concerned, the paper argues that the road from the imported state, the rapid growth of an army and consequently its extensive internal function to some characteristics of the military authoritarian regime in the first Pahlavi era was a direct one. This Road represents that political development of Iran in that period was a path dependent process, in the sense that some historical factors such as imported state have determined its features

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imported state
  • Endogenous state
  • Iranian modern army
  • European modern army
  • Military Authoritarian regime