نویسنده = هرسیج، حسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روش شناسی امیل دورکیم از منظر پیتر وینچ در مطالعه پدیده های اجتماعی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 99-114

حسین هرسیج؛ رضا محموداوغلی


2. بررسی و نقد هرمنوتیک فلسفی گادامر از دیدگاه هرمنوتیک انتقادی هابرماس

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 65-86

حسین هرسیج؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ رضا محموداوغلی