نویسنده = شهرام نیا، امیر مسعود
تعداد مقالات: 1
1. صورت بندی موانع فرهنگی توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 89-114

امیر مسعود شهرام نیا؛ فرحناز مظفری