نویسنده = نجفی، داود
تعداد مقالات: 1
1. تبیین هرمنوتیکی شکل گیری ساخت دولت مطلقه در ایران

دوره 1، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 17-30

علی علی حسینی؛ داود نجفی