نویسنده = محموداوغلی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد هرمنوتیک فلسفی گادامر از دیدگاه هرمنوتیک انتقادی هابرماس

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 65-86

حسین هرسیج؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ رضا محموداوغلی