نویسنده = محمدی شاهیوردی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر بی تفاوتی سیاسی در دانشگاه اصفهان با استفاده از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی گروهی G-AHP

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 55-70

مسلم علی محمدی کمال آبادی؛ سمیه محمدی شاهیوردی؛ سید جواد امام جمعه زاده