نویسنده = محموداوغلی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روش شناسی امیل دورکیم از منظر پیتر وینچ در مطالعه پدیده های اجتماعی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 99-114

حسین هرسیج؛ رضا محموداوغلی