دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1391 
4. واکاوی مفهومی قدرت نرم و راهکار(فرصت) های ایران در قبال آن

صفحه 71-88

میثم بلباسی؛ علی ابراهیمی؛ میثم بلباسی؛ سید امیر مسعود شهرام نیا؛ علی ابراهیمی


5. تقویت رابطه ایران و اسرائیل در پرتو نقش جمال عبدالناصر

صفحه 89-108

غلامرضا کریمی؛ حسن آرایش؛ حسن آرایش؛ سید رضا رحیمی عماد