دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، پاییز 1391 
3. نقش فضای مجازی در قدرت نرم

صفحه 31-48

محمدرضا مکی نژاداصفهانی؛ مسعود جعفری نژاد؛ محمد مهدی افشار


5. بررسی تاثیر دو زبانگی بر کسب هویت اجتماعی

صفحه 67-82

فاطمه گلابی؛ فتانه حاجیلو؛ مرضیه ساعی