دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1391 
4. سیاستهای آتلانتیکی فرانسه در دوران ریاست جمهوری شیراک و سارکوزی

صفحه 71-88

منصوره حقیقی کفاش؛ سید مرتضی نوعی باغبان؛ سید جلال دهقانی فیروز آبادی