دانش سیاسی و بین الملل(توقف انتشار) (PIK) - فرایند پذیرش مقالات