بررسی شاخصه‌های دولت حقوقی در روزنامه قانون

نویسندگان

مشهد میدان آزادی دانشگاه فردوسی پردیس 2

چکیده

میرزا ملکم خان یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران دوره قاجار بود. در میان آثار وی نشریه قانون از ویژگی برجسته‌تری برخوردار بود. وی در این روزنامه نظام سیاسی ایران را استبدادی می‌دانست و به نقد حکومت قاجار می‌پرداخت. بنابراین مطالب نشریه قانون پیرامون سه موضوع اصلی است: انتقاد از حکومت مطلقه، لزوم اصلاح حکمرانی و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به ایجاد اتفاق و قانون‌طلبی. این خواسته‌ها نشان از فضای استبداد و عدم حاکمیت قانون داشت. لذا دغدغه اصلی این روزنامه ایجاد چهارچوب‌های قانونی به منظور محدود کردن قدرت خودکامه حکام و پایان دادن به استبداد حکومت ایران بود. بنابراین بررسی متن اصلی روزنامه حاکی از آن است که دولت موردنظر روزنامه قانون ویژگی‌هایی دارد که همان دولت حقوقی است، لذا در این پژوهش سعی بر این است که شاخصه‌های دولت حقوقی را با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی در روزنامه قانون بررسی نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Legal State Characteristics in Ghanun Newspaper

نویسندگان [English]

  • Morteza Manshadi
  • Samira Javanmard
چکیده [English]

Mirza Malkam Khan was one of the most influential intellectuals of Qajar era. Among his works Ghanun Newspaper enjoyed outstanding characteristics. In this newspaper, he knew the system governing Iran as tyrannical and criticized Qajar government. Therefore, the articles of the newspaper were about three main issues: criticizing absolutism, need to reform the government and establish legal justice and party training as well as to invite people to create legalism and compromise. These wants indicated the tyrannical space and the lack of rule of law. Therefore, the main concern of the newspaper was to create a legal framework to limit the tyrannical power of the governors and end tyrannical government in Iran. Therefore, investigating the main texts of the newspaper indicates that the desired government of Ghanun Newspaper has some characteristics which is the legal state. Accordingly, in the present study, it has been tried that the characteristics of legal state be investigated using qualitative and quantitative content analyses of Ghanun Newspaper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mirza Malkam Khan
  • Ghanun Newspaper
  • rule
  • legal state
  • Separation of Powers