رویکرد روسیه در قبال گسترش اتحادیه اروپایی به شرق

نویسندگان

کرمانشاه، روبروی بیمارستان امام علی(ع)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی، گروه علوم سیاسی

چکیده

اتحادیه اروپایی به عنوان موتور تغذیه کننده ثبات و امنیت اقتصادی - سیاسی قاره اروپا خواهان مشارکت همه دولت‌های اروپایی در روند همگرایی این اتحادیه است. روسیه نیز، در این راستا منافع حیاتی و نقش مؤثری را برای خود در قبال نهاد یاد شده تعریف نموده است. یکی از اهداف اتحادیه اروپایی نیز، بازگشت روسیه به روسیه اروپایی وخصوصیات اروپا محور خود است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر در چارچوب نظریه نهادگرایی نولیبرال نشان می‌دهد که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی الگویی از وابستگی متقابل میان روسیه و اتحادیه اروپایی در حال شکل گیری است و مواجهه روسیه با این اتحادیه درچارچوب اتخاذ رویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست خارجی خود به ویژه در زمان پوتین قابل فهم است. در این راستا سیاست فدراسیون روسیه مبتنی بر سازگاری فرماسیون اقتصادی، نیروهای اجتماعی تأثیرگذار و منافع موجود درون این کشور با فضای بین المللی جهت بهره برداری از امکانات ساختار اقتصاد سیاسی جهانی و نهادهای فراملی نظیر اتحادیه اروپاست. برآیند این رویکرد تقویت و ترویج رابطه روسیه با اتحادیه اروپا پس از گسترش اتحادیه اروپایی به سوی اروپای مرکزی و شرقی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faculty member of the Department of Political Sciences, Razi University of Kermanshah and faculty member of the Research Department of political-economic studies of Iraq

نویسندگان [English]

  • Farhad Daneshnia
  • Masoume Zarei Hadak
چکیده [English]

EU as a feeding machine of political-economic stability and security of Europe wants the participation of all European states in the process of the convergence of this :::union:::. Russia, in this line has considered vital interests and effective role for itself regarding the mentioned institution. One of the objectives of EU is the return of Russia to European Russia and its European-centered characteristics. The results obtained from this study in the framework of the theory of neoliberal institutionalism indicate that after the collapse of the Soviet :::union:::, a model of mutual dependency between Russia and EU has been forming and Russia's encountering this :::union::: in the framework of adopting political approach of political economy to its own foreign policy particularly in the time of Putin is understandable. In this line, the policy of the Russian Federation is based on the compatibility of economic formations, effective social forces and the existing interests in the country with the international environment to utilize the possibilities of the global political-economic structure and supranational institutions such as EU. The results of this approach have been the reinforcement and promotion of Russia's relations with EU after the expansion of EU towards the Central and Eastern Europe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political
  • political-economic approach
  • economic approach
  • neoliberal institutionalism
  • Multilateralism
  • the Russian Federation
  • EU