مقایسه اندیشه سیاسی میرزا نائینی وشیخ فضل الله نوری

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 اصفهان- مجموعه خوابگاه ها دانشگاه اصفهان - خوابگاه شهید فهمیده

چکیده

چکیده:

تاریخ معاصر ایران با حرکتها و نهضتهای متعدد مردمی در ابعاد مختلف آن ، وآثار متفاوتی که این حرکتها ونهضت های مردمی به همراه داشته ، رقم خورده است که می توان گفت یکی از این جنبش های بارز در این مقطع تاریخی که با نقش آفرینی علما و روحانیون برجسته آن زمان در صحنه های سیاسی اجتماعی و همچنین حضور گسترده و نقش بارز و آشکار مردم به پیروی از علما در تاریخ سیاسی ایران معاصر به وقوع پیوست، نهضت وجنبش مشروطیت است.

تبیین علل تعارض وتضاد جهت گیری مشروطه خواهان و مشروعه خواهان و آرای دو تن از رهبران مشهور این جریان یعنی شیخ فضل الله نوری ومرحوم نائینی از آغاز تا پایان این جنبش مد نظر گرفته شده است. این مقاله به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که با توجه به شخصیت فقهی ، دینی و مبانی اندیشه ی سیاسی واحد محمد حسین نائینی وشیخ فضل الله نوری و مشارکت هر دو در شکل گیری مشروطیت، اختلاف نظر این دو فقیه شیعی در مورد مشروطیت چگونه توجیه می شود؟ پاسخ و فرضیه ای که به این سوال داده می شود این است که شیخ فضل الله نوری و مرحوم محمد حسین نائینی از جهت درک شرایط سیاسی، اجتماعی و پیامدهای ناشی از مشروطیت با هم تفاوت دارند. روشن شدن پاسخ این سوال می تواند به رشد اندیشه سیاسی شیعه کمک موثری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political thoughts comparing between Mohammad Hussein Naeeini and Sheikh Fazlollah Noori.

نویسندگان [English]

  • mohamad ali basiri 1
  • khadeijeh sanaeiyan 2
چکیده [English]

Abstract:
The modern history of Iran has been created by various public movements with their different consequences in a verity of its dimensions. One of the significant movements initiated by the social and political presence of the clergymen of Islam as well as the vast support and considerable role of the people who followed the clergymen or scientists of Islam was the movement of constitutionalism. Interpreting the causes conflict controversy between the approaches of constitutionalists and their opposite group who demanded a religious government based on Islamic law has been considered along with the ideas of two of the Famous leaders of this movement called Sheikh Fazlollah Noori and Mohammad Hussein Naeeni from the beginning to the end of the movement. The present paper attempts to find the answer of question that considering the same religious, jurisprudent and Fundamental thoughts of Mohammad Hussein Naeeni and Sheikh Fazlollah Noori, how is the controversy between the two Shiites Faqihs on constitutional government accounted for? The answer to and the hypothesis for the question is that Sheikh Fazlollah Noori and the late Mohammad Hussein Naeeni regarding their impression of political, social and the consequences of constitutionalism differ from one another

کلیدواژه‌ها [English]

  • constitutionalism
  • the role of clergymen
  • Constitution
  • religious government