بررسی تاثیر دو زبانگی بر کسب هویت اجتماعی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 موسسه ی تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

زبان و هویت دو جزء جدایی ناپذیر درتشکیل زیر ساخت های جوامع بشری هستند. هویت ملی و قومی از مهمترین اشکال هویت جمعی محسوب می‌شوند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر زبان بر احساس هویت در بین دانشجویان است. دانشگاه تبریز جزو دانشگاه هایی است که هر ساله تقریباً بیشترین میزان از دانشجویان غیر بومی را از قومیت های مختلف به خود جذب می کند و می تواند بستری مناسب برای بررسی چنین موضوعاتی باشد. روش پژوهش، پیمایشی ، ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه و واحد تحلیل فرد می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر شاغل به تحصیل و حجم نمونه 376 نفر از دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی بوده و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی‌دار مثبت و مستقیمی بین میزان هویت ملی و هویت قومی دانشجویان وجود دارد. هم چنین، بین سال های تحصیلی و میزان هویت فردی رابطه معناداری وجود دارد، هرچه فرد به لحاظ تحصیلی ارتقا می یابد از میزان هویت هایی که جنبه جمعی دارد کاسته می شود. بین جنسیت و رشته تحصیلی با هویت قومی رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه نهایی اینست که دو زبانگی در توجه به کسب هویت ملی تاثیر مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bilingualism and social identity

نویسندگان [English]

  • fateme golabi 1
  • fattane hajiloo 2
  • marziye saei 1
چکیده [English]

Abstract:
Language and identity are two integral elements which establish infrastructures of societies. National and ethnic identities are counted as the most important forms of the collective identity. The target of this research is the study of effect of language on the sense of identity among the university students. Since, the University of Tabriz admits the most number of non regional students from various ethnicities annually, so, it can be an appropriate field to study such topic. Survey methods applied for this research, data was collected by questionnaire. All students of either sex studying in different majors with a sample content of 376 students , whom chosen by utilizing multi step cluster sampling was studied. Results of the research show that there is a positive and direct correlation between rate of national identity and rate of ethnic identity of the students. Also, there is a correlation between year of education and rate of individual identity. On the contrary, when education level increases, other identities which have collective aspects, decreases. In this research, there isn’t meaningful correlation between ethnic identity with gender and field of study. The final result is that bilingualism has a positive impact on the acquisition of national identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language
  • Bilingualism
  • Social Identity
  • group identity
  • National Identity
  • ethnic identities