تبیین هرمنوتیکی شکل گیری ساخت دولت مطلقه در ایران

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هرمنوتیک زمینه گرای کوئینتن اسکینر از جمله روش های نوینی است که در فهم اندیشه های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش حاضر در صدد است با استفاده از این روش چگونگی شکل گیری ساخت دولت مطلقه در ایران را مورد بررسی قرار دهد. بر مبنای این روش ساخت دولت مطلقه در ایران بر اساس زمینه ایدئولوژیک، زمینه عملی، رابطه بین ایدئولوژی و کنش سیاسی و تحول و تکون ایدئولوژی سیاسی شکل گرفت. بر این اساس زمینه ایدئولوژیکساخت دولت مطلقه را اندیشه ناسیونالیسم، سکولاریسم و مدرنیسم تشکیل می دهد. زمینه عملینیز شاملتقاضا برای وجود دولت مقتدر مرکزی از سوی اقشار مختلف جامعه در واکنش به بحران امنیت می شود. رابطه ایدئولوژی و کنش سیاسی نیز شکل گیری سات دولت مطلقه در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hermeneutic explanation of the Absolutist state in Iran

نویسندگان [English]

  • ali alihosseini
  • davood najafi
چکیده [English]

Quentin Skinner oriented hermeneutics is the new ways that can be used to understand political ideas. This study is an attempt to use this method to examine how to shape the absolutist state in Iran. Based on This method the absolute government in Iran formed from ideological grounds, fields of action, the relationship between ideology and political action and Change and move on political ideology. Accordingly Ideological construction of the absolutist state represents by Ideas of nationalism, secularism and modernism. Practical field is a demand for a strong central government In response to the security crisis from different social group. Relation Between ideology and political action is the form of absolute state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutics
  • absolute state
  • Ideology
  • Nationalism