مولفه های قوام بخش شرق شناسی در اندیشه ادوارد سعید

نویسنده

گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

مجموعه عظیم و متنوعی از دانش مکتوب که حاصل تلاش سیاست‌مداران،‌ زبان‌شناسان، رمان‌نویسان، شاعران، انسان‌شناسان، مردم‌شناسان، قوم‌شناسان، جامعه‌شناسان، جهانگردان و سفرنامه‌نویسان غربی است، در حوزۀ مطالعات شرق‌شناسی قرار می‌گیرد. بیشتر اندیشمندان پساکلونیال مانند ادوارد سعید مجموعه این تلاش‌های علمی را ذیل عنوان گفتمان شرق‌شناسی قرار می دهند. تلاش مقاله تمرکز بر این ‌پرسش است که از مجموعه عوامل مختلف، کدام وجوه، اندیشمندان حوزۀ پساکلونیال را به یکسان‌انگاری این مجموعۀ متنوع واداشته است، تا جایی-که تمام این مجموعۀ متکثر را ذیل یک عنوان قرار می‌دهند.
از خلال آثار مربوط به شرق‌شناسی می‌توان ویژگی‌هایی مشترک برای مجموعه این مطالعات برشمرد که عبارت‌اند از: پیوند با قدرت، ابداع شرق، عمومیت و یکپارچگی، خصلت آرشیوی و تاریخ‌مندی، دوآلیسم خوب و بد، تمایز «ما» و «آنها»، اندیشیدن به‌جای دیگری، خودمحوری، محوریت نیاز غربی، فرادستی ما و تحقیر دیگری. این ویژگی‌های مشترک، اندیشمندان پساکلونیال را به یکسان‌انگاری این مجموعۀ متکثر در ذیل عنوان شرق‌شناسی متمایل ساخته است و از همین‌رو است که شرق‌شناسی می تواند به بزرگ‌ترین مصداق مطالعات میان‌رشته‌ای تبدیل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها