مدرنیته و اندیشه احیاء گر: مروری بر اندیشه سیاسی سید قطب

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

چکیده

اسلام گرایی، یکی از گرایشات مهم در قرن بیستم و آغاز هزاره سوم میلادی بوده است. هرچند این گرایش ، طیف های گوناگونی داشته است، اما همگی در چند مورد اشتراک نظر داشته اند و آن اینکه: مدرنیته به وعده رستگار و خوشبخت کردن انسان که نوید آن را در آغاز عصر روشنگری داده بود ، جامه عمل نپوشانیده است؛ مدرنیته با بسیاری از مبانی ارزشی و اخلاقی اسلامی سر سازگاری ندارد و بالاخره اینکه برای حل معضله های عقب ماندگی ، غربزدگی و... و می بایست دست به احیای "آیین" اسلام زد.
ما در این نوشتار به بررسی اندیشه یکی از این اسلام گرایان ، یعنی سید قطب خواهیم پرداخت و در این بررسی، سؤال اصلی ما بدین قرار طراحی می شود: " مدرنیته - که نفی آن یکی از اجزای اصلی منظومه فکری سید قطب است – تا چه حد در شکل گیری اندیشه سیاسی سید قطب تأثیر گذاشته است ؟". علاوه بر این،‌ به بررسی این موضوع نیز خواهیم پرداخت که اسلام گرایانی چون سید قطب در مخالفت و نقد مدرنیته با چه تناقضاتی مواجه اند. برای تحقیق و بررسی این سؤال و این موضوع ، از روش " هرمنوتیک اسکینر " در بررسی اندیشه سیاسی استفاده شده است. مضاف بر این، از مباحث و نظریه " شرق شناسی " نیز برای تحلیل دقیق تر و کامل اندیشه سید بهره جسته شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modernity and Revitalizing Islamic Thought: a review on Sayyid Qutb's Political Thought

نویسندگان [English]

  • ardavan arjang
  • hamdallah akvani
چکیده [English]

Islamism has been one of significant intellectual leanings in the twentieth century and early third millennium. Although the leaning has various spectrums, all of them have consensus on several points: modernity has not realized its vow at the start of Enlightenment Age based on human's prosperity and emancipation modernity is not consistent with many Islamic values and ethical principles and we should revitalize Islam as an "ism" or school in order to overcome such problems as backwardness, westernizing and so on.
In this article, we will deal with one of these Islamists, namely Sayyid Qutb. Our main question is: how much has modernity impacted the formation of Sayyid Qutb's political thought? Furthermore, we will explore this subject that what the contradictions are that islamists like Sayyid Qutb face. We will use Skinner's hermeneutics for examining Sayyid Qutb's political thought. In addition, the theory of orientalism has been used for acquiring a more precise and perfect knowledge about Sayyid Qutb's thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: modernity
  • Return
  • Jaheli (lunatic) society
  • Islamic government
  • Tradition
  • Islamism