جایگاه فضای سایبر و تهدیدات سایبری دراستراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا

نویسندگان

چکیده

تهدیدات و حملات سایبری در استراتژی امنیت ملی آمریکا جایگاه پر اهمیتی دارد. اگر چه جنگ سایبری به معنای واقعی آن تا حال حاضر صورت نگرفته است ولی حملات روزانه سایبری حکایت از چشم انداز مخوف جنگ سایبری در آینده دارد. از این رو ایالات متحده با در نظر گرفتن این امر و این که یک جنگ سایبری اگر به وقوع بپیوندد تلفات و خطرات آن کمتر از جنگ کلاسیک نخواهد بود، دست به طرح ها و ابتکارات نهادی مختلفی دراین زمینه زده است واستراتژی امنیت ملی آمریکا به نوعی دچار دگرگونی شده است. هدف مقاله تبیین فضای سایبر، حملات و تهدیدات سایبری و جایگاه آن در استراتژی امنیت ملی آمریکا است. سوال اصلی نوشتار این است که فضای سایبردر استراتژی امنیت ملی آمریکا چه جایگاهی دارد؟ فرضیه اصلی مورد آزمون در پاسخ به سوال این است که با توجه به اهمیت فضای سایبر در ایالات متحده و خطرات آینده ناشی از حملات سایبری دشمن، آمریکا در استراتژی امنیت ملی خود بازنگری نموده و بعد فضای سایبر را- به عنوان بعد پنجم- به ابعاد سنتی تهدیدات( ابعاد چهار گانه زمین، دریا، هوا و فضا) افزوده است. فرضیه فرعی نوشتار این است که اگر چه تا حالا جنگ سایبری به معنای واقعی کلمه صورت نگرفته ولی حملات روزانه سایبری(متفاوت با جنگ سایبری) چشم انداز مخوفی از جنگ سایبری ارائه می دهد ودر استراتژی امنیت ملی آمریکا خطرات جنگ سایبری در صورت وقوع به همان اندازه یک جنگ کلاسیک می تواند رفاه و امنیت شهروندان را بطور جبران ناپذیری به خطر اندازد. مفروض نوشتار این است که عمده ترین تهدید جنگ سایبری در صورت وقوع، تخریب زیر ساخت های حساس است که تمامأوبیش از پیش در حال ابتناء بر فضای سایبری هستند. مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، با ابزار کتابخانه ای و براساس مبانی نظری " بعد جدید قدرت در چارچوب فضای سایبر " به رشته تحریر درآمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The space and threats of cyber position in United States of America national security strategies.

چکیده [English]

The cyber-attacks and cyber-threats have an important position in the national security strategies of the United States of America. Although, cyber war by true meaning has not happened so far, but daily cyber-attacks show indications of terrible cyber war in future. Therefore, United States by considering this issue and this fact that if the cyber war occur, losses and threats of war won’t be less than classic war has worked on the different projects and institutional initiatives and hence American’s national security strategy has changed in some aspects. The objective of this paper is describing the cyberspace, cyber-attacks and cyber-threats and its role in American’s national security strategy. What is the position of cyberspace in American’s national security strategy, is the mean question of this paper. The main hypothesis to answer this question is: by according the importance of cyberspace in United States and future threat from cyber-attacks, America has revised its own national security strategy and has added cyberspace dimension – as a fifth dimension- to traditional threats aspects (four dimensions are land, sea, air and space). The subordinate hypothesis of this paper is that although cyber war in the real mean has not happened so far, but daily cyber-attacks (different from cyber war) show terrible view of cyber war in future and in the national security strategy of United states, happening of cyber war can jeopardize welfare and safety of citizens irreversibly as like as classic war. The assumption of this paper is that the most important threat in the happening of cyber war is destruction of critical infrastructure which is based on cyberspace. This paper is written by descriptive-analytical method and by means of library tool based on theoretical facts “New dimension of power in the context of cyberspace”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The space and threats of cyber position in United States of America national security strategies