بررسی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی موثر بر رفتار انتخاباتی

نویسنده

-

چکیده

چکیده هدف: مطالعه رفتار انتخاباتی به عنوان یکی از مباحث مطرح در جامعه شناسی سیاسی که عمدتاً در پی شناختِ چگونگی و شیوه رأی دهی در میان اقشار و گروههای مختلف در جامعه است، از اهمیت شایان توجهی برخوردار می باشد. یکی از وجوه این دسته از مطالعات، شناخت و تعیین مهمترین مؤلفه های تاثیرگذار بر رفتار انتخاباتی و بیان میزان اهمیت و تاثیرپذیری جوامع مورد مطالعه از متغیرهای مختلف می باشد. به فراخور این اهمیت، تحقیق حاضر در صدد شناخت مهمترین متغیرهای اجتماعی ـ اقتصادی تاثیرگذار بر رفتار انتخاباتی می باشد. روش تحقیق: روش تحقیق در این پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه افراد واجد شرا یط رأی در شهر کرمانشاه می باشد که تعداد 385 نفر از آنان بر اساس روش سهمیه‌ای بر اساس متغیرهای منطقه ای مانند محل سکونت، گروه سنی و جنس به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. از روایی صوری برای ارزیابی سوألات و آلفای کرونباخ برای پایایی آنها و از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیات استفاده شده است. نتایج: بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون در این تحقیق مشخص گردید که متغیرهای تبلیغات، گروههای مرجع، طبقه اجتماعی و تحصیلات به ترتیب بیشترین تاثیر گذاری را در جامعه آماری مورد مطالعه در انتخابات ذکر شده داشتند. البته این موضوع اهمیت دیگر متغیرها را رد نمی کند، چرا که از 10 فرضیه مطرح شده 7 فرضیه مورد تائید قرار گرفتند که نشان دهنده تاثیر گذاری دیگر متغیرهای مطرح شده در این فرضیات علاوه بر موارد ذکر شده بر مسئله رفتار انتخاباتی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of social and economic factors’ impact on electoral behavior: with an emphasis on ninth and tenth presidential elections (Case study: Kermanshah city)

چکیده [English]

Abstract
Aim: the study of electoral behavior as a crucial subject of political sociology which is going to know the quality and technique of voting among different groups of the society is an important issue. A significant feature of such studies is to recognize and determine the essential variables which influence on electoral behavior, weight and extent of the influence on the given society. Thus, this study attempts to recognize the social and economic variables which can affect the presidential electoral behavior in Kermanshah city.
Methodology: Methodology of the paper is based on survey, and through questionnaire data has been collected. The study was conducted on 385 eligible voters in Kermanshah city who have been regionally chosen according to variables such as residence, age group and sex. For data collection, questionnaires were used whose validity was evaluated using formal method and their reliability was assessed using Cronbach’s alpha statistic, and data were analyzed using SPSS in Windows. Following Pearson correlation coefficient, and regression analysis, findings show that variable of propaganda, referenced groups, social bases, and education have respectfully the most impact on the electoral behavior in the given society. Obviously, such findings do not reject the importance of other variables due to confirmation of 7 hypotheses out of 10 which indicate the impact of other variables on the electoral behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electoral behavior
  • presidential elections
  • Political Participation
  • Democracy