بررسی رابطه ی میان هوش اخلاقی و مشارکت سیاسی؛ مطالعه‌ی موردی دانشگاه اصفهان

نویسندگان

1 اصفهان

2 مازندران- محمودآباد- خیابان امام خمینی

چکیده

اخلاق و اخلاق مداری از مؤلفه‌های اساسی هر کشوری جهت پیشرفت و تعالی در زمینه‌های مختلف است. در راستای پژوهش پیش‌رو، هوش اخلاقی که یک شاخص قابل اندازه گیری برای مدیران و کارمندان سازمانی تلقی می‌شود، دارای چهار مؤلفه درستکاری، مسئولیت پذیری، دلسوزی، بخشندگی می باشد. به نظر می رسد که این عوامل می تواند مسئولیت پذیری افراد در قبال جامعه را افزایش داده و به تبع آن امنیت و منافع ملی یک کشور تأمین شود. اگر بپذیریم که مشارکت سیاسی، شرکت داوطلبانه و آگاهانه افراد در تعیین سرنوشت خود است و در عین حال پاسخی است به حس فطری بشر که از تنهایی گریزان است و کمال خود را در اجتماع و در کمک به همنوعان می جوید، این موضوع می تواند مبین رابطۀ بین مشارکت و هوش اخلاقی باشد.
با توجه به ادبیات مزبور، نوشتار حاضر به دنبال یافتن رابطه ی تأثیر هوش اخلاقی بر مشارکت سیاسی است. بدین سان سوال اصلی تحقیق این است که هوش اخلاقی چه تأثیری بر مشارکت سیاسی با توجه به مطالعه موردی دانشگاه اصفهان دارد. فرضیه‌ی مورد نظر عنوان می کند که بین هوش اخلاقی افراد و میزان مشارکت سیاسی آنها رابطه ی معناداری وجود دارد. روش پژوهش حاضر در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها روش پیمایشی است، این مطالعه بر روی 300 نفر از کارمندان و اساتید دانشگاه اصفهان صورت گرفته است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه انجام شده است و داداه از طریق نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the relationship between moral intelligence and political participation, the case study university of Esfahan

نویسندگان [English]

  • samad ghorbani 1
  • ali ebrahimi 2
  • mohamadali mojallal
چکیده [English]

Moral intelligence that was completed in 2011 is a measurable indicator for managers and employees of organization that has four factors, integrity,responsibility,compassion, forgiveness. It seems that these factors can increase the accountability of individuals in the community. If we accept that political participation, knowingly and Political development of a country depends directly on this component and in other hand , this is in response to an innate sense of human who is elusive from loneliness and seeks his excellence in the community and helping to fellow human beings. It can be an expression of the relationship between participation and moral intelligence.
Thus, the main research question is: What do moral intelligence impact on political participation in case study of university of Esfahan. Research Hypothesis States that there is significant relationship between moral intelligence and political participation.
The method of this research in collection and data analysis is survey and The study have been included 300 members of university staff and professor in Esfahan university. data was collected through questionnaire and were analyzed by SPSS software

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral intelligence
  • Political Participation
  • Social Responsibility
  • Isfahan University