مقایسه تطبیقی کرامت انسان دربینش اسلامی و اندیشه لیبرالیزم

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

آرمان بسیاری از مصلحان اجتماعی در سنتهای فکری گوناگون ساختن جامعه ای است که همه انسانها با کرامت نفس زندگی کنند، استعدادها و توانمندی های خود را آشکار کنند و از مواهب حیات برخوردار شوند. می‌توان بر اساس نوع نگرش به کرامت انسانی، بین این آرمانها داوری کرد. امروزه موضوع کرامت انسانی تبدیل به موضوعی اصلی برای گفتگو و منازعه بین متفکران علوم انسانی شده است. بینش اسلامی و لیبرالی را می توان از این حیث بررسی نمود. مبنای لیبرالی برای دفاع از کرامت انسان کمک به خودمختاری و خود تحقق بخشی افراد می باشد و ارزشهای لیبرالی همچون آزادی, برابری، بی طرفی حکومت و حقوق بشر با تکیه بر آرمان خودمختاری بشر موجّه و مدّون می شوند در حالیکه مطابق جهان بینی اسلامی کرامت انسان به خداوند کریم بر می گردد. در قرآن فراوان از کرامت سخن گفته شده است خداوند، فرشتگان، انبیاء، عرش و... با این صفت یاد شده اند کرامت انسان هم به عنوان اشرف مخلوقات به خداوند کریم بر می گردد و نه مستقل و بریده از او.لذا در حقیقت کرامت نوعی سلوک و مراقبت است. در این مقاله به ابعاد نظری معرفتی مقوله کرامت توجه شده و پس از تدوین مبادی و اصول انسان شناسی لیبرالی و تبیین معضلات توجیه کرامت انسان در سنت لیبرالی، انسان شناسی متعالی و کریمانه اسلام مورد بحث قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparrative Study of Human Dignity in Islamic Vision and Liberal Thinking

نویسنده [English]

  • Hasan Boozhmehrani
چکیده [English]

The Ideal of many social reformists in various intellectual traditions was to build a society in which all people live with respect (honor) and are able to open their abilities, qualifications and potentials up and enjoy the endowments of life. It is possible to judge theses ideals (on the basis of) according to the approach which they take to human dignity. Nowadays, the issue of human dignity became a central subject for (of) dialogue and discussion between thinkers of Humanity. It is also possible to study the Islamic and liberal approaches (view points) from this respect.Suporting from self atonomy and self actualization of individuals is the base of liberalism for protecting of human dignity. Liberal values such as individual freedom,egality, human rights and neutrality of government.justify on the basis of self atonomy Its cause refers to very fundamental contrast between Islamic and modern vision in definition of human dignity. It is important point that special manner of justifying human dignity became a big problem in liberal tradition. After arranging liberal principles and elements, it discuss about theoretical weak and following its practical difficulties and transcendent vision of Islam, that pay in Quran and religious narratives very prominently and comprehensively, introduce as a saving route from liberal democratic accelerative straitened circumstance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Dignity
  • Liberal Democracy
  • Liberal Values
  • Islamic Transcendent Vision
  • Quran