صورت بندی موانع فرهنگی توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

توسعه از مفاهیمی است که همواره مورد خواست جوامع بوده است و نظرات متفاوت و چالش برانگیزی برای تحقق آن وجود دارد، از میان ابعاد مختلف توسعه، توسعه سیاسی به دلیل نقش و جایگاهی که در جامعه ایفا می‌کند توجه جدی را می‌طلبد. مسلماً رسیدن به توسعه یافتگی سیاسی به آسانی صورت نمی‌گیرد و با مشکلات و موانعی همراه است که در این پژوهش تأکید بر موانع فر هنگی توسعه سیاسی است. هدف از انجام این پژوهش این است که با توجه به اهمیت و لزوم توجه به بعد توسعه سیاسی به این موضوع پرداخته شود که اولاً موانع فرهنگی توسعه سیاسی درجمهوری اسلامی ایران چیست و ثانیاً چه راهکارهایی برای کاهش این موانع وجود دارد. براین اساس نیازمند یک صورت بندی از موانع فرهنگی توسعه سیاسی هستیم که به نظر می رسد فرهنگ عمومی غیرعقلایی همانند عدم پایبندی به قانون، تکروی و فردگرایی منفی، جزم اندیشی و نقد ناپذیری و غیره و کم توجهی دولت ها به فرهنگ تسهیل کننده توسعه سیاسی از مهم ترین موانعی است که در مسیر توسعه یافتگی سیاسی وجود دارد. به نظر می‌رسد تأثیر گذارترین نهادهایی که می توانند میزان موانع فرهنگی را کاهش دهند نظام آموزشی و رسانه ها می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Making a Formation for the Cultural Obstacles of Political Development in the Islamic Repablic Of Iran

نویسندگان [English]

  • amir masod shahramnia
  • farahnaz mozafari
چکیده [English]

Abstract Development has been one of the concepts which is required of societies and there is both different and challenging views about achieving that. As a result of the key role played by political development among other aspects of development, it should be paid serious attention. It is obvious that achieving political development is not easy and it is coupled with problems and barriers and there is some beliefs, attitudes, and thoughts hindering political development. Therefore this study focuses on cultural barriers through descriptive and analytical approach, predicate library method, and the theory of Gabriel Almond and Sidny VerbaThe purpose of this study is that based on the importance of paying attention to political development aspects, firstly should be evaluated what the cultural barriers of political development is in Islamic Republic of Iran, secondly what the solution is. Therefore, we need a list of cultural barriers of political development which seems that the most important ones are non-rational public culture such as lack of obeying the law, solitary and negative individualism, dogmatism and avoiding criticism, government's lack of paying attention to the culture of facilitating the political development. It seems that the most effective sectors which can reduce the cultural barriers are education system and media

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Formation
  • Culture
  • Political Culture
  • Development
  • political development
  • Islamic repablic